Shopping Cart

Regulamin

Regulamin pośrednictwa sprzedaży

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Poniższy regulamin wyznacza zasady świadczenia przez Pośrednika usługi pośrednictwa na rzecz Klienta w zakupie towarów od Sprzedawców.

2.Przed przystąpieniem do udziału w Ofercie internetowej należy zapoznać́ się̨ z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wzięcie udziału w Ofercie internetowej oznacza:

2.1.akceptację postanowień́ Regulaminu;

2.2.wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do obsługi i realizacji Zamówienia oraz wykonania praw i obowiązków w związku z zawartą lub przyszłą Umową sprzedaży, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;

2.3.Oferta kierowana jest do osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością̨ gospodarczą lub zawodową, a więc występujących w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. Pośrednik nie je stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży. Pośrednik oferuje usługę̨

pośrednictwa w zakupie Towaru opartą na modelu Dropshippingu oraz udziela pomocy w jej realizacji, w szczególności poprzez przekazanie Zamówienia do Dostawcy oraz przekazanie w imieniu Klienta Ceny.

 • 2. DEFINICJE

Sprzedawca – podmiot, który sprzedaje towar i posiada siedzibę w kraju trzecim.

Pośrednik – IN SEARCH Zbigniew Rynkiewicz, z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 51-504) przy ul. Marca Polo 19 lok. 5, NIP 8982057915, REGON 021471370 (Adres do zwrotu produktów)

Konto – osobiste konto w systemie elektronicznym sklepu, sprawowane i zarządzane przez Pośrednika,
Klient – konsument, na rzecz którego, Pośrednik zakupuje towar od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego,

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są̨ wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość́ ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Państwo UE – państwo z „terytorium Unii Europejskiej” w rozumieniu art.2 pkt3 Ustawy o VAT.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.

Rejestracja – postępowanie dające sposobność zgromadzenia danych o Kliencie oraz ustalenie hasła do Konta klienta,
Usługa pośrednictwa – usługa, którą świadczy Pośrednik na rzecz Klienta, zgodnie z zasadami wskazami w niniejszym Regulaminie,
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz.827 z późna. zm.),
VAT – podatek od towarów i usług nakładany przy imporcie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 j.t.).

 • 3. REJESTRACJA I LOGOWANIE
 1. Klient ma możliwość dokonać rejestracji.
  2. Rejestracji wykonywana jest przez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Klient dokonuje rejestracji po wcześniejszym zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.
  3. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego Klient podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail oraz tworzy hasło do swojego konta sklepu.
  4. Klient podczas rejestracji ma możliwość wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie przez Pośrednika treści reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio z usługami Pośrednika.
  5. Żeby móc się zalogować do konta wymagane jest podanie przez Klienta loginu w postaci adresu e-mail oraz hasła.

 

 • 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Żeby uprościć Klientowi postępowanie reklamacyjne Pośrednik przejmuje na siebie obowiązki związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady nabytego przez Klienta towaru. Klient może dokonać złożenia reklamacji poprzez wiadomość e-mail pod adresem: kontakt@chytrylis.com lub tradycyjną formą listowną na adres Pośrednika. Wraz z reklamacją Klient jest obowiązany na koszt Pośrednika dostarczyć wadliwy towar na adres Pośrednika, po uprzedniej wiadomości e-mail.
  2. Klient ma możliwość zgłoszenia Pośrednikowi nieprawidłowości związanych z działalnością sklepu internetowego na adres e-mail kontakt@chytrylis.com
 2. Wszystkie reklamacje dotyczące płatności powinny zostać zgłoszone podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie płatności, tj. bankowi lub innemu podmiotowi za pośrednictwem, którego przekazywane są środki pieniężne.

4.Pośrednik podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania każdej Oferty internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się̨ usunąć́ w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

5.Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić́ o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu danej Oferty internetowej.

6.W reklamacji Klient powinien podać́ swoje imię̨ i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę̨ wystąpienia nieprawidłowości.

7.Pośrednik zobowiązuje się̨ do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania przed upływem tego terminu Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 • 5. OBOWIĄZKI STRON

Pośrednik zobowiązuje się w związku ze świadczeniem przez niego na rzecz Klienta usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów od zagranicznych sprzedawców, Pośrednik zobowiązuje się przejąć na siebie niektóre z obowiązków, powstałych z przepisów prawa polskiego, obowiązujących sprzedawców towarów:

 1. udziela Klientowi niezbędnych informacji w ramach prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży,
 2. zobowiązuje się dokonać postępowania reklamacyjnego dotyczące towaru,
 3. odpowiada tytułem rękojmi za wady towaru,
 4. odpowiada za dostarczenie zamówionych produktów w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy,
 5. zobowiązuje się do przyjmowania zwroty towarów, na pr.

 

 • 6. OBSZAR USŁUGI POŚREDNICTWA
 1. W zakresie świadczonej przez Pośrednika usługi pośrednictwa, Pośrednik dokonuje w imieniu i na rzecz Klienta na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa zamówienia towaru od Sprzedawcy oraz dokonuje opłat związanych ze sprowadzeniem towaru do Klienta (z wyłączeniem cła i VAT od importu).
 2. W zakresie usługi pośrednictwa Pośrednik nie uiszcza opłat tytułem cła i VAT od importu należnego tytułem dokonania zamówienia i przesłania na adres Klienta towaru.
 3. Usługa pośrednictwa świadczona jest na podstawie konkretnych ustaleń pomiędzy Stronami.
 4. Klient dokonując zamówienia oświadcza, iż udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz Klienta zamówienia towaru oraz do uiszczania opłat w imieniu i na rzecz Klienta ceny i kosztów przesyłki towaru na adres Klienta. Pośrednik uprawniony jest do działań wyłącznie w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa.
 • 7. USŁUGA POŚREDNICTWA
 1. Klient składa Pośrednikowi dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa w związku konkretnym towarem albo poprzez stronę internetową Pośrednika znajdującą się pod domeną sklepu www.chytrylis.com
  2. Po rozpoczęciu usługi pośrednictwa Pośrednik wysyła Klientowi:
 2. niniejszy Regulamin utrwalony na trwałym nośniku,
 3. informację, iż zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, żeby usługa pośrednictwa mogła zostać wykonana przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy, niezbędne jest wyraźne żądanie Klienta w tym zakresie utrwalone na trwałym nośniku,
 4. pouczenie, iż Klient traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Pośrednik wykonał w pełni usługę pośrednictwa za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Pośrednika utraci prawo odstąpienia od umowy.
 5. Pośrednik informuje Klienta o końcowej cenie świadczenia razem z wszystkimi kosztami oraz opis głównych cech świadczenia. Informacje dostępne są na stronie internetowej Pośrednika
 6. Składając dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa przez stronę internetową Pośrednika Klient informuje Pośrednika w formularzu o następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail. adres doręczenia przesyłki, numer telefonu.
 7. Klient może dokonać zamówienia po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.
 8. Pośrednik zobowiązuje się Klientowi potwierdzić zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w niedalekim czasie po jej zawarciu przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie to zawiera informację o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem.
 9. Pośrednik zobowiązuje się uruchomić usługę pośrednictwa, jak najszybciej po otrzymaniu od Klienta płatności za usługę oraz przesłania Pośrednikowi wyraźnego żądania wykonana usługi przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy.
 10. Za wykonanie usługi pośrednictwa rozumiemy złożenie i opłacenie zamówienia przez Pośrednika u Sprzedawcy.

 

 

 • 8. DOSTAWA TOWARU
 1. Pośrednika nie odpowiada za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres dostawy produktu.
  2. Zamówiona przesyłka zostaje dostarczona na adres podany przez Klienta w momencie składania dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa.
  3. W wyjątkowych sytuacjach czas dostawy zamówionego towaru może wydłużyć się, o czym Klient jest informowany przez Pośrednika za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  4. Pośrednik zobowiązuje się, że dostawa zamówionej przesyłki zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Sprzedawca wysyła towar spoza zagranic Unii Europejskiej. Klient jest importerem. To jest obciążony obowiązkiem podatkowym należnym tytułem dokonania importu.
 3. Klient ma obowiązek zgłosić brak doręczenia paczki w terminie nie późniejszym niż do 70 dni od daty wysłania paczki.
 • 9. PŁATNOŚĆ
 1. Na prośbę Klienta Pośrednik tytułem świadczonych na rzecz Klienta usług zobowiązuje się wystawić fakturę obejmującą prowizję za podejmowane przez Pośrednika działania. Pośrednik wystawia fakturę bez podpisu klienta i przekazuje ją Klientowi drogą elektroniczną, na co Klient wyraża zgodę.
  2. Płatność tytułem usługi pośrednictwa oraz płatność tytułem kosztów związanych ze sprowadzeniem towaru (za wyjątkiem cła i VAT od importu) dokonywana jest na zasadzie przedpłaty przed przystąpieniem przez Pośrednika do świadczenia usług.
  3. Płatność może zostać dokonana według wyboru Klienta BLIKIEM lub za pośrednictwem serwisu obsługi płatności Tpay.
  4. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu internetowego Pośrednika podane są w walucie PLN złotych polskich.
 2. Brak uznania należności z tytułu Ceny na rachunku Pośrednika w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od złożenia Zamówienia powoduje zwolnienie Pośrednika z obowiązku przekazania treści Zamówienia Dostawcy (anulowanie Zamówienia)
 3. Produkty w cenie 0,00 zł wynikają z błędu technicznego i Pośrednik odmawia realizacji zamówień na te produkty.

 

 • 10. ZWROT TOWARU PRZEZ KLIENTA
 1. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru Klient ma możliwość złożyć Pośrednikowi oświadczenie o zwrocie towaru nabytego od Sprzedawcy.
  2. Razem ze złożeniem oświadczenia o zwrocie produktów:
  Klient:
  zobowiązuje się do przeniesienia własności towaru na rzecz Pośrednika i do zwrotu towaru, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym wysłał oświadczenie o zwrocie. Towar musi być dostarczony na adres Pośrednika. Pośrednik nie zwraca kosztów odesłania paczki;
  Pośrednik ponosi obowiązek, najpóźniej do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, aby zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem, że Pośrednik zatrzyma kwotę odpowiadającą stopniowi wykonania usługi. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu zakupu produktów Klient może złożyć na formularzu, którego wzór można pobrać w załączniku nr 2 do regulaminu. Pośrednik dopuszcza ewentualność złożenia oświadczenia o zwrocie towaru drogą elektroniczną.
  Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Pośrednik nie wyraża zgody na zwroty następujących produktów: strój kąpielowy, bielizna osobista (majtki, biustonosz, body).
 • 11. CŁA I PODATKI

1.Jeśli Towar zakupiony u Dostawcy za pośrednictwem Oferty internetowej przesyłany jest z Państwa trzeciego, może podlegać́ dodatkowym opłatom celnym, akcyzowym lub innym podatkom jako Towar importowany (w szczególności podatkowi od towarów i usług lub tożsamemu). Ceny Towarów nie zawierają̨ przedmiotowych ewentualnych podatków lub ceł, których pokrycie spoczywa na Kliencie.

2.Wysokośćprzedmiotowychewentualnychcełlubpodatkówmożebyćuzależnionaodrzeczywistej (rynkowej) wartości Towarów (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji), rzeczywistej wartości transportu przesyłki (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji) oraz kosztu ubezpieczenia przesyłki – a nie kwot uiszczonych przez Klienta tytułem Ceny. Kwestię zwolnień́ celnych reguluje w szczególności Rozporządzenie Nr 1186/2009.

 • 12. PRZETWARZANIE DANYCH  OSOBOWYCH
 1. W związku z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późna. zm.) dane są przetwarzane.
  2. Klient, dając w posiadanie Pośrednikowi swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w związku ze świadczeniem usługi.
  3. Dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego powinny być przez Klienta aktualizowane.
  4. Klient ma możliwość zgodzić się na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. W momencie wyrażenia takiej zgody Pośrednik ma prawo do przesyłania Klientowi drogą elektroniczną tych treści.
  5. Podane w formularzu zgłoszeniowym i/lub rejestracyjnym dane osobowe będą przetwarzane oraz administrowane przez Pośrednika.
  6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32—35 ustawy o ochronie danych osobowych.
 • 13. PRAWA AUTORSKIE
 1. W związku z prawami autorskimi wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Pośrednikowi.
  2. Pośrednik oświadcza, iż wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej sklepu Pośrednika, są własnością intelektualną Pośrednika bądź podmiotów trzecich.
  3. Pośrednik nie dopuszcza możliwości kopiowania swojej własności.
 • 14. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. W celu ze strony internetowe sklepuj Pośrednik wymaga włączeni obsługi krótkich informacji tekstowych zwanych z pliki „cookie”. Wyłączenie plików „cookie” uniemożliwia Klientowi pełne korzystanie ze strony internetowej sklepu Pośrednika.
 • 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin udostępniony jest na stronie sklepu internetowego.
 2. Komunikacja między Klientem a Pośrednikiem będzie odbywała się postaci elektronicznej na adres e-mail kontakt@chytrylis.com i wskazany przez klienta adres e-mail przy zamówieniu.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.08.2018 roku.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają

przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 1. Wszelkie spory związane z Umową pośrednictwa sprzedaży zostaną rozstrzygnięte przez właściwe polskie sady powszechne.

Gwarancja satysfakcji

Stawiamy na produkty dobrej jakości i gwarantujemy pełne zadowolenie.

Gwarancja satysfakcji

Stawiamy na produkty dobrej jakości i gwarantujemy pełne zadowolenie.

Bezpieczne zakupy

Super bezpieczne oraz szybkie płatności i przelewy online, dzięki tpay.

Darmowa dostawa

Po co przepłacać za dostawę, skoro można mieć ją za darmo.

paynow płatności online
{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}